OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

   

  §1. Definicje

   

  1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

  2. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Savpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach pod adresem ul. Sowińskiego 7, 44-100 Gliwice, NIP: 6312652773, REGON: 243512938, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000501965, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  3. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

  4. Konsument – nabywca będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  5. Strony Sprzedawca i Nabywca.

  6. Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Stronami.

  7. Towar Towar (rzecz ruchoma) znajdujący się w ofercie Sprzedawcy, stanowiący przedmiot Umowy.

  8. Platforma handlowa - platforma handlowa dostępna pod adresem https://esavpol.pl umożliwiająca składanie zamówień na Towary zgodnie z ofertą Sprzedawcy.

   

  §2. Postanowienia ogólne

   

  1. OWS stanowią ogólne warunki umów sprzedaży w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.

  2. OWS stanowią integralną część Umowy, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

  3. W przypadku niezgodności postanowień OWS z Umową, pierwszeństwo posiadają zapisy Umowy.

  4. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Nabywcę z zapisami OWS oraz z akceptacją ich treści.

  5. Strony wyłączają̨ możliwość́ stosowania innych niż̇ niniejsze OWS wzorców umowy, w szczególności Sprzedawca nie akceptuje wzorców umowy Nabywcy, na co Nabywca wyraża zgodę.

   

  §3. Zawarcie Umowy

   

  1. Zawarcie Umowy następuje poprzez:

  a) potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Nabywcę,

  b) przyjęcie oferty Sprzedawcy przez Nabywcę bez zastrzeżeń.

  2. W celu złożenia zamówienia Nabywca dokonuje wyboru Towaru dostępnego na Platformie handlowej (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez dostępną na Platformie funkcjonalność) a następnie wypełnia formularz zamówienia.

  3. Po otrzymaniu zamówienia zgodnie z pkt 2, Sprzedawca weryfikuje możliwość realizacji zamówienia, a następnie potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy.

  4. W przypadku ofert składanych przez Sprzedawcę do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia Sprzedawcy przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu oferty bez zastrzeżeń.

  5. W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień́, do zawarcia Umowy uwzgledniającej zmiany lub uzupełnienia wprowadzone przez Nabywcę niezbędne jest oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia z akceptacją zmian lub uzupełnień́ wprowadzonych przez Nabywcę. W przypadku braku oświadczenia Sprzedawcy Umowa nie zostaje zawarta.

  6. Sprzedawca zachowuje prawo do żądania przedłożenia przez Nabywcę odpisów dokumentów rejestrowych w celu weryfikacji Nabywcy.

  7. W przypadku Nabywcy niebędącego konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie o ile Towar nie został wydany Nabywcy, osobie trzeciej działającej w imieniu Nabywcy lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Nabywcy. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Nabywcy roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

   

  §4. Czas realizacji zamówienia. Dostawa

   

  1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia Umowy i wynosi:

  a) do 2 dni roboczych dla Towarów z odbiorem w magazynie Sprzedawcy,

  b) w terminie wybranym przez Nabywcę w przypadku dostawy transportem własnym Sprzedawcy.

  2. Dostawa Towaru objętego zamówieniem na adres Nabywcy widniejący w bazie danych sprzedawcy (DAP) lub poprzez odbiór Towaru w magazynie Sprzedawcy przez Nabywcę (EXW).

  3. Dostawa DAP odbywa się transportem własnym Sprzedawcy.

  4. Nabywca nie ponosi kosztów dostawy w przypadku transportem własnym Sprzedawcy.

  5. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Nabywcy niebędącego Konsumentem, osobie trzeciej wskazanej przez Nabywcę niebędącego Konsumentem lub przewoźnikowi, na Nabywcę niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

  6. W przypadku Nabywcy niebędącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność́ za opóźnienie w dostawie Towaru jedynie w przypadku jego wyłącznej winy oraz tylko do wartości niedostarczonej części zamówienia.

  7. Osoba dokonująca odbioru Towaru w imieniu Nabywcy winna posiadać́ upoważnienie wydane przez osobę̨ uprawnioną do reprezentacji Nabywcy chyba, że z zamówienia lub innego dokumentu wynika upoważnienie do odbioru Towaru. Uznaje się̨, że osoby odbierające Towar w siedzibie Nabywcy mają upoważnienie do odbioru Towaru.

  8. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Nabywcy ma obowiązek skontrolowania i potwierdzenia czytelnym podpisem na dokumencie dostawy zgodności Towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w momencie jego odbioru.

  9. Jeżeli w momencie odbioru Towaru od dostawcy Nabywca stwierdzi różnicę pomiędzy Towarem rzeczywiście dostarczonym, a zamówieniem lub też stwierdzi uszkodzenie Towaru lub jego opakowania, powinien on natychmiast swoje zastrzeżenia zgłosić dostawcy oraz sporządzić́ odrębny protokół odbioru przesyłki z pełnym opisem szkody i podpisem dostawcy, a następnie poinformować́ o tym Sprzedawcę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Niedopełnienie przez Nabywcę niebędącego Konsumentem powyższych obowiązków oznaczać́ będzie rezygnację Nabywcy z przysługujących mu uprawnień w przypadku uszkodzeń́ Towaru lub niezgodności z zamówieniem.

  10. W przypadku nieodebrania Towaru, Sprzedawca może żądać od Nabywcy zwrotu kosztów transportu i zapłaty wynagrodzenia za magazynowanie Towaru. W takiej sytuacji wysokość́ wynagrodzenia na magazynowanie nieodebranego Towaru będzie wynosiła 0,5 % wartości netto nieodebranego Towaru za każdy dzień́ jego magazynowania. Nieodebranie Towaru przez Nabywcę nie zwalnia go z obowiązku zapłacenia jego ceny chyba, że Strony umówią̨ się̨ inaczej. 

  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy zamówienia w przypadku, gdy Nabywca posiada względem Sprzedawcy wymagalne zobowiązania, w szczególności wynikające z przekroczenia płatności za poprzednie zamówienia o co najmniej 14 dni.

   

  §5. Ceny i warunki płatności

   

  1. Ceny stosowane przez Sprzedawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami netto, chyba że co innego wynika z dokumentu sprzedaży, oferty lub Umowy.

  2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Nabywca reguluje płatność za zamówienie przy odbiorze lub na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

  3. Nabywca może uregulować płatność za zamówienie przedpłatą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych imoje prowadzonego przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Nabywca dokonuje płatności zgodnie z regulaminem systemu imoje).

  4. Nabywca wybierając przedpłatę zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni od momentu złożenia zamówienia. Brak płatności w zakreślonym terminie uprawnia Sprzedawcę do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży.

  5. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż fakturą VAT. Nabywca akceptuje otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną bez podpisu Sprzedawcy.

  6. Zapłata następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.

  7. Za dzień́ zapłaty uważa się̨ uiszczenie płatności do rąk Sprzedawcy przy odbiorze zamówienia lub dzień́ wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  8. Zgłoszenie reklamacji Towaru nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania zapłaty za Towar.

   9. Jeżeli Strony postanowiły, że zapłata nastąpi w odroczonym terminie płatności, Nabywca zobowiązany jest do zapłaty w terminie i na warunkach wskazanych na wystawionej przez Sprzedawcę fakturze.

  10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu uregulowania przez Nabywcę pełnej należności.

  11. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Nabywcę niebędącego konsumentem Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Nabywcy zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz do obciążenia Nabywcy zryczałtowaną opłatą w wysokości 40 euro tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

   

  §6. Gwarancja i rękojmia Sprzedawcy

   

  1. Sprzedawca nie udziela Nabywcy gwarancji, a jedynie przenosi gwarancję producenta na Nabywcę.

  2. Szczegółowe zasady gwarancji oraz jej okres określa karta gwarancyjna Towaru. Sprzedawca przekazuje kartę gwarancyjną wraz z Towarem lub publikuje warunki gwarancji na swojej stronie internetowej.

  3. Uprawnienia Nabywcy z gwarancji mogą być uwarunkowane dokonywaniem przez Nabywcę przeglądów okresowych i przeprowadzaniem regularnych konserwacji Towaru.

  4. Zgłoszenie reklamacji w ramach gwarancji dla swojej skuteczności musi nastąpić́ niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż̇ w terminie 7 dni od jej wykrycia.

  5. Brak zgłoszenia reklamacji w terminie opisanym w pkt 4 powoduje utratę̨ przez Nabywcę uprawnień́ wynikających z udzielonej gwarancji.

  6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wady fabrycznej Towaru.

  7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Sprzedawca może żądać pokrycia przez Nabywcę poniesionych przez Sprzedawcę kosztów dojazdu do Nabywcy oraz kosztów czasu pracy serwisanta.

  8. Za reklamację nieuzasadnioną przyjmuję się wady Towaru wynikające z:

  a) uszkodzeń spowodowanych przez użytkującego Towar w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją korzystania z niego lub jego obsługi, co dotyczy również̇ jego zamontowania, instalacji i konserwacji,

  b) uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania naprawy Towaru przez osoby nieupoważnione bądź w następstwie przeróbek i zmian konstrukcyjnych,

  c) naturalnego zużycia zespołów lub części urządzeń.

  9. Odpowiedzialność́ Sprzedawcy wobec Nabywcy niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

   

  §6a. Odpowiedzialność za zgodność Towaru z umową

          (dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.)

   

  1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy będącego konsumentem za zgodność Towaru z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, w jakim niezgodność Towaru z umową wynika wyłącznie z nieprawidłowej instalacji Towaru lub wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

  4. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.

  5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

  6. Zgłoszenie o niezgodności Towaru z umową należy przesłać drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

  7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

  8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

  9. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

  10. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

  11. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  12. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Nabywcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

  13. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

   

  §7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

   

  1. Nabywcy będącemu Konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Nabywcę lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

  3. Nabywca może odstąpić od umowy składając jednoznaczne oświadczenie Sprzedawcy.

  4. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

  5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Nabywcy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  6. Nabywca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Nabywcy wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba, że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  9. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

  10. Nabywca ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  11. Nabywca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

  12. W razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, in. w stosunku do umowy:

  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   

  §8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

   

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Nabywcy wyłącznie w przypadku winy umyślnej.

  2. W przypadku ponoszenia przez Sprzedawcę odpowiedzialności w związku z realizacją Umowy, suma należnych odszkodowań nie może przekroczyć wartości zawartej Umowy. Sprzedawca nie odpowiada za utracone zyski i szkody pośrednie oraz następcze Nabywcy.

  3. Postanowień pkt 1- 2 nie stosuję się w odniesieniu do Nabywcy będącego Konsumentem, który może dochodzić roszczeń na zasadach ogólnych zgodnie z przyznanymi mu uprawnieniami konsumenckimi.

   

  §9. Postanowienia końcowe

   

  1. Dokonanie przez Nabywcę cesji jakichkolwiek praw wynikających z Umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

  2. W sprawach nieuregulowanych w OWS stosuje się wyłącznie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

  3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy lub wybrany przez Nabywcę będącego Konsumentem.

  4. Zmiany w OWS publikowane będą na stronach internetowych Sprzedawcy na 14 dni przed terminem wejście w życie obowiązywania nowej wersji OWS. Zmiana OWS nie ma zastosowania do Umów zawartych z momencie obowiązywania poprzedniej wersji OWS.

  5. Zasady przetwarzania danych osobowych Nabywcy przez Sprzedawcę określa Polityka prywatności dostępna na Platformie handlowej.