Regulamin platformy handlowej

   

   

  Wstęp

   

  Platforma handlowa prowadzona jest przez spółkę działająca pod firmą Przedsiębiorstwo Savpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach pod adresem ul. Sowińskiego 7, 44-100 Gliwice, NIP: 6312652773, REGON: 243512938, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000501965, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

   

  Dane kontaktowe Sprzedawcy:

  - adres e-mail: bok@esavpol.pl,

  - telefon: +48 32 4000 417.

   

  Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy handlowej, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Platformy handlowej, zasady wykonywania tych umów oraz prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

   

   

   

  §1. Definicje

   

  1. Platforma handlowa (Platforma) – platforma handlowa dostępna pod adresem https://esavpol.pl umożliwiająca składanie zamówień na Towary zgodnie z ofertą Sprzedawcy.

  2. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Savpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach pod adresem ul. Sowińskiego 7, 44-100 Gliwice, NIP: 6312652773, REGON: 243512938, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000501965, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą zawierająca umowę ze Sprzedawcą.

  4. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy handlowej.

  5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy handlowej, której przedmiotem jest zakup Towaru.

  6. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Platformy handlowej.

  7. Panel klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

  8. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Platformie handlowej umożliwiający dokonanie zakupu.

  9. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o ofercie i promocjach Sprzedawcy.

  10. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   

   

  §2. Postanowienia ogólne

   

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

  2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Platformy handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

  3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

  4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Platformy handlowej.

  6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

  7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Platformy handlowej.

   

  §3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

   

  1. Sprzedawca za pomocą Platformy handlowej świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

  a) umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,

  b) umożliwieniu dostępu do Panelu klienta,

  c) przesyłanie informacji o promocjach i ofercie w formie „Newslettera”.

  2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.

  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia dostępu do Panelu klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania rejestracji Klienta na Platformie handlowej.

  5. Posiadanie dostępu do Panelu klienta jest wymagane do złożenia zamówienia na Towary dostępne na Platformie handlowej.

  6. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na Platformie handlowej lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Sprzedawcy.

  7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

  c) dostęp do poczty elektronicznej.

  8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

   

  §4. Rejestracja na Platformie handlowej

  1. Dostęp do Platformy handlowej uwarunkowany może być zawarciem odrębnej umowy.

  2. Po zawarciu umowy, o której mowa w pkt 1 Sprzedawca rejestruje Klienta na platformie handlowej oraz przesyła na jego adres e-mail dane umożliwiające zalogowanie się do Panelu klienta.

  3. Klientowi zabrania się udostępniania danych dostępowych umożliwiających logowanie do Panelu klienta osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Klienta.

  4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ujawnienia innym osobom danych umożliwiających logowanie do Panelu klienta.

   

  §5. Umowa sprzedaży

   

  1. Do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Platformy handlowej zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) stanowiące integralną część umowy sprzedaży. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a OWS, pierwszeństwo posiadają postanowienia OWS.

  2. W przypadku indywidualnego ustalenia z Klientem warunków sprzedaży, uzgodnienia te mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS i Regulaminu.

  3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z OWS i akceptacji ich postanowień.

  4. Towary dostępne w Platformie handlowej są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. W zakresie maszyn i urządzeń dostępne są zarówno sprzęty nowe jak i DEMO bądź rekondycjonowane. Zakup maszyn i urządzeń poprzedzać powinna konsultacja z pracownikiem Działu Sprzętu i Serwisu w zakresie: stanu technicznego, konfiguracji doposażenia, oprogramowania maszyny/urządzenia, warunków gwarancji, zakresu wymaganego szkolenia technicznego oraz warunków posadowienia maszyn.

  5. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Platformy handlowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  6. Wszelkie ceny podane na stronie Platformy handlowej są cenami netto do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualną na dzień sprzedaży stawką.

  7. Ceny Towarów udostępnione Klientowi po zalogowaniu się na Platformie handlowej stanowią indywidualną propozycję skierowaną do Klienta oraz stanowią tajemnicę handlową Sprzedawcy. Tym samym Klient zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim zaproponowanych mu przez Sprzedawcę cen Towarów. Sprzedawca w przypadku nieuprawnionego ujawnienia przez Klienta osobom trzecim oferty cenowej zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych na Platformie handlowej, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach oraz udzielania indywidualnych rabatów. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Towaru Sprzedawca wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.

  9. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne na Platformie handlowej Klientom posiadającym aktywny dostęp do Panelu klienta, za pomocą Formularza zamówienia dostępnego na Platformie handlowej przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

   

  §6. Odpowiedzialność Sprzedawcy

   

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Platformy handlowej przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Platformy handlowej z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Platformy handlowej nie może naruszać praw Klienta.

   

  §7. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

  oraz postępowanie reklamacyjne

   

  1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (dostęp do Panelu klienta, usługa Newsletter) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej bok@esavpol.pl.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

  3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Platformy handlowej, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres bok@esavpol.pl.

  4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

  5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

   

  §8. Własność intelektualna

   

  1. Wszelkie treści zamieszczone na Platformie handlowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

  2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy handlowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.

  3. Korzystanie z Platformy handlowej, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

  4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Platformy handlowej lub jej części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jej pomocą,

  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Platformie handlowej treści,

  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

   

  §9. Postanowienia końcowe

   

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Platformy handlowej na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

  2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  3. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy.

  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2022 r.